Algemene voorwaarden projectsourcingsovereenkomsten

Artikel 1 : Toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten m.b.t. uitvoering van diensten door het projectteam van de Aannemer.

Artikel 2 : Deontologie
Als erkend projectsourcing bureau handelt de Aannemer in overeenstemming met de wettelijke voorschriften van toepassing op de projectsourcing kantoren (gedragscode Federgon) en in overeenstemming met de wet betreffende de bescherming op de privacy.

Artikel 3 : Vrijblijvende offertes
Alle offertes en aanbiedingen van de Aannemer zijn vrijblijvend. Aan de offerte of aanbieding kan op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het projectteam waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft ondertussen niet meer beschikbaar is.

Artikel 4 : Informatieverstrekking en zorgvuldigheid
1. De Opdrachtgever is gehouden de Aannemer tijdig alle informatie te verstrekken welke redelijkerwijze in verband met de dienstverlening van belang kan zijn.

2. De Opdrachtgever is gehouden om op correcte en zorgvuldige wijze om te gaan met het projectteam dat door de Aannemer is voorgedragen om de dienst uit te voeren, en met de bij deze voordracht verstrekte informatie. Dit houdt tevens in dat de Opdrachtgever gehouden is aan de Aannemer binnen een redelijke termijn nadat het kennismakingsgesprek heeft plaatsgevonden daarvan een verslag van dit gesprek te verstrekken.

Artikel 5 : Aansprakelijkheid
1. De verbintenissen die de Aannemer aangaat zijn middelenverbintenissen. De aansprakelijkheid van de Aannemer is strikt beperkt tot de hem toevertrouwde diensten of projecten. Hij is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van vergissingen, fouten of vergetelheden van de Opdrachtgever in de aan de Aannemer toevertrouwde Opdracht, noch voor fouten, schade of verliezen door de Opdrachtgever, door de Uitvoerder of door een derde. De Opdrachtgever vrijwaart de Aannemer en de Uitvoerder(s) tegen schade en aansprakelijkheid jegens derden.

2. Indien en voor zover de Aannemer toch op enigerlei wijze aansprakelijk zou zijn, dan is de aansprakelijkheid voor indirecte schade in elk geval uitgesloten. Iedere eventuele aansprakelijkheid is bovendien beperkt tot het forfaitaire bedrag van de individuele Opdracht. Verder zal de aansprakelijkheid van de Aannemer hoe dan ook nooit meer bedragen dan hetgeen door de verzekeraar van de Aannemer wordt vergoed.

3. De Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk ten overstaan van de Aannemer voor iedere schade aan eigendommen, personen en verlies of diefstal van bezittingen van de Aannemer, zijn medewerkers of zijn Uitvoerder(s) of gegevens die zouden voortkomen uit een handeling van de Aannemer, zijn medewerkers of zijn Uitvoerder(s).

Artikel 6 : Non-wervingsbeding
De Aannemer zal gedurende een periode van 12 maanden na de totstandkoming van een samenwerkingsovereenkomst zich ervan onthouden werknemer(s) van de Opdrachtgever te benaderen met de intentie als tussenpersoon op te treden tussen deze werknemer(s) en een andere werkgever, tenzij de werknemer hiertoe zelf het initiatief neemt door duidelijk kenbaar te maken een functie elders te willen aanvaarden.

Artikel 7 : Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

Artikel 8 : Niet-Concurrentiebeding
1. Indien de Opdrachtgever een door de Aannemer voorgesteld projectteam afwijst of het projectteam een aanbod van de Opdrachtgever afwijst en binnen 12 maanden na de eerste voorstellingen van het projectteam door de Aannemer aan de Opdrachtgever alsnog een arbeidsovereenkomst of samenwerkingsverband tussen de Opdrachtgever en een lid van het projectteam tot stand komt, dan is betreffende Opdrachtgever alsnog gehouden tot betaling van een forfaitaire schadevergoeding. Deze bedraagt 100 maal het normaal dagtarief zoals bepaald in de deelovereenkomst, zonder dat dit afbreuk zal doen aan het recht van de aannemer om bijkomende schadevergoeding te eisen wanneer bijkomende schade kan bewezen worden.

2. Het is de Opdrachtgever verboden op enigerlei wijze gegevens over leden van het projectteam aan derden door te geven of leden van het projectteam aan derden voor te stellen. Indien de Opdrachtgever dit verbod overtreedt, is hij gehouden tot betaling van een forfaitaire schadevergoeding zoals in paragraaf 8.1 uiteengezet. Dit artikel is reeds van toepassing vanaf het eerste contact tussen de Opdrachtgever en de aannemer, zelfs voor de daadwerkelijke start van de opdracht. Dit artikel is eveneens van toepassing op alle leden van het projectteam dat worden voorgedragen door de aannemer.

Artikel 9 : Verbod loonvoorstel te doen
De Opdrachtgever verbindt er zich toe gedurende de looptijd van de overeenkomst en een periode van 12 maanden na beëindiging ervan, geen arbeidsovereenkomst of samenwerkingsovereenkomst aan te bieden aan de uitvoerder. Indien de Opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van de Aannemer een inbreuk pleegt op dit artikel zal de Opdrachtgever gehouden zijn tot betaling van een forfaitaire schadevergoeding van 100maal het normale dagtarief zoals bepaald in de deelovereenkomst.

Artikel 10 : Privacy
Beide partijen zullen in het kader van de overeengekomen diensten elks afzonderlijk voldoen aan de van toepassing zijnde wetgeving op het gebied van privacy en gegevensbescherming. Overeenkomstig vigerende wetgeving is elke partij verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van uitvoerders, sollicitanten, tijdelijke werknemers, vaste werknemers, contactpersonen en andere betrokkenen in het kader van actuele of toekomstige overeenkomsten.
Partijen komen overeen dat persoonsgegevens uitgewisseld kunnen worden. Elke partij is verantwoordelijk voor het feit dat persoonsgegevens enkel worden doorgegeven indien hiertoe het recht bestaat en eventueel de hiervoor vereiste toestemming van de betrokkene werd verkregen.
De Opdrachtgever ageert als verwerkingsverantwoordelijke en verbindt zich ertoe alle verplichtingen met betrekking tot de bescherming van de persoonsgegevens na te leven. De Opdrachtgever garandeert o.m. passende technische en organisatorische maatregelen te nemen, opdat de verwerking van de persoonsgegevens aan de vereisten van de wetgeving voldoet en de bescherming van de rechten van de betrokkene is gewaarborgd.
De Opdrachtgever staat er voor in dat de tot het verwerken van de persoonsgegevens gemachtigde personen zich ertoe verbinden de vertrouwelijkheid in acht te nemen, dan wel zijn gebonden door een passende wettelijke verplichting van vertrouwelijkheid.
De Opdrachtgever verwijdert onmiddellijk alle persoonsgegevens van een door ons voorgestelde uitvoerder indien de Opdrachtgever beslist dat de voorgestelde uitvoerder geen prestaties mag uitvoeren. Verder dient de Opdrachtgever na afloop van diensten alle persoonsgegevens te wissen of deze terug te bezorgen, en bestaande kopieën te verwijderen, tenzij opslag van de persoonsgegevens Unierechtelijk of lidstaatrechtelijk is verplicht.

Artikel 11 : Betaling en additionele kosten
1. De facturen van de Aannemer zijn betaalbaar bij ontvangst, netto en zonder disconto. Bij betaling anders dan door cash, overschrijving, domiciliëring of cheque, zijn de kosten van inning ten laste van de Opdrachtgever. Bij gebrek aan betaling bij ontvangst van de factuur of op de overeengekomen vervaldag is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest van 0.85% per maand verschuldigd en bovendien een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 15% op de verschuldigde sommen, met een minimum van 125€ per factuur. De wissels van de Aannemer kunnen deze regeling niet veranderen en scheppen geen enkele schuldhernieuwing. Het projectteam is niet gemachtigd om facturen te innen.
Indien de Opdrachtgever zijn wettelijke verplichtingen of de contractuele (i.e. bijzondere en algemene) voorwaarden niet nakomt, alsmede in geval van wanbetaling worden alle facturen van de Aannemer onmiddellijk opeisbaar en heeft de Aannemer het recht, zonder aangesproken te kunnen worden tot betaling van enige schadevergoeding, alle lopende overeenkomsten als ontbonden te beschouwen. De Opdrachtgever zal de Aannemer integraal vrijwaren voor alle nadelige gevolgen die de Aannemer in dit verband zou kunnen lijden.
Alle klachten betreffende facturen moeten aan de Aannemer binnen de acht kalenderdagen na de factuurdatum per gemotiveerd aangetekend schrijven bereiken. Na deze termijn is iedere klacht onontvankelijk.

2. Wanneer tijdens de uitvoering van het contract, op vraag van de Opdrachtgever, het voorwerp van de prestaties zou worden gewijzigd ( of wanneer het profiel van de opdracht zou worden gewijzigd), zal de oorspronkelijke prijs worden vermeerderd in overeenstemming met het extra gevraagde werk. Wanneer de Opdrachtgever extra diensten vraagt die niet in de overeenkomst zijn beschreven, zullen deze het voorwerp uitmaken van een aanhangsel, met aparte facturatie.

Artikel 12 : Ontbinding van de overeenkomst
Bij eenzijdige verbreking van het contract is de Opdrachtgever op grond van artikel 1226 e.v. van het Burgerlijk Wetboek aan de Aannemer een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd die overeenstemt met de som van de facturen die de Aannemer zou opgemaakt hebben indien het contract wel volledig werd uitgevoerd. Dit geldt evenzeer in geval van nietigheid van het contract tussen de Opdrachtgever en de Aannemer tengevolge van niet-naleving door de Opdrachtgever van wettelijke verplichtingen of tengevolge van foutieve inlichtingen door de Opdrachtgever verstrekt bij het sluiten van het contract. De Aannemer heeft het recht een hogere schadevergoeding te eisen op voorwaarde dat zij de omvang van de schade kan bewijzen. Dit is niet meer mogelijk wanneer de Opdrachtgever op voldoende wijze kan bewijzen dat de Aannemer duidelijk nalatig is geweest bij de uitoefening van de opdracht.

Artikel 13: Geen afwijking van de algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden mogen geen enkele doorhaling bevatten en hebben voorrang op alle andere. Een verwijzing door de Opdrachtgever naar zijn eigen algemene voorwaarden sorteert geen effect. Een afwijking op de algemene voorwaarden is slechts mogelijk indien deze schriftelijk worden overeengekomen.

Artikel 14 : Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
De overeenkomst tussen de Opdrachtgever en de Aannemer, hun interpretatie en de uitvoering ervan worden beheerst door het Belgisch recht. Elk geschil zal uitsluitend worden beslecht door de rechtbanken van Antwerpen. De Aannemer heeft echter eveneens het recht om te dagvaarden voor de rechtbank die bevoegd zou zijn volgens het gemeen recht.