Algemene voorwaarden werving en selectie

Artikel 1 : Toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten m.b.t. werving & selectie van personeel door Select Human Resources n.v
.
Artikel 2 : Deontologie
Als erkend werving en selectie kantoor handelt Select Human Resources in overeenstemming met de wettelijke voorschriften van toepassing op de werving en selectie kantoren en in overeenstemming met de wet betreffende de bescherming op de privacy.

Artikel 3 : Vrijblijvende offertes
Alle offertes en aanbiedingen van Select Human Resources zijn vrijblijvend. Aan de offerte of aanbieding kan op generlei wijze enig recht worden ontleend indien de kandidaat waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

Artikel 4 : Informatieverstrekking en zorgvuldigheid
1. De opdrachtgever is gehouden Select Human Resources tijdig alle informatie te verstrekken welke redelijkerwijze in verband met de bemiddeling van belang kan zijn.

2. De opdrachtgever is gehouden om op correcte en zorgvuldige wijze om te gaan met de kandidaat die door Select Human Resources is voorgedragen, en met de bij deze voordracht verstrekte informatie. Dit houdt tevens in dat de opdrachtgever is gehouden aan Select Human Resources binnen een redelijke termijn nadat het kennismakingsgesprek heeft plaatsgevonden daarvan een verslag te vestrekken.

Artikel 5 : Aansprakelijkheid
1. Select Human Resources is slechts verbonden door een inspanningsverbintenis voor de totstandkoming van de overeenkomsten. Om die reden kan geen garantie worden gegeven omtrent het resultaat van de opdracht.

2. De opdrachtgever is gehouden om voor het aangaan van een arbeidsovereenkomst met de kandidaat zich zelfstandig een oordeel te vormen over de geschiktheid van de kandidaat. Select Human Resources zal voorafgaandelijk en tijdens de selectie alle zorgvuldigheid in acht nemen, maar dit ontslaat de opdrachtgever niet van zijn onderzoeksplicht. Select Human Resources is niet aansprakelijk als blijkt dat de kandidaat niet voldoet aan de verwachtingen van de opdrachtgever, tenzij Select Human Resources aantoonbaar nalatig is geweest bij de werving en selectie. Eventuele aansprakelijkheid is in dat geval beperkt tot maximaal de voor die opdracht ontvangen vergoeding.

3. Select Human Resources is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade en verliezen veroorzaakt door kandidaten die via Select Human Resources bemiddeld zijn.

4. De opdrachtgever vrijwaart Select Human Resources tegen schade en aansprakelijkheid jegens derden.

Artikel 6 : Non-wervingsbeding
Select Human Resources zal gedurende een periode van 12 maanden na de totstandkoming van een wervingsovereenkomst zich ervan onthouden werknemer(s) van de opdrachtgever te benaderen met de intentie deze werknemer(s) te bemiddelen naar een andere werkgever, tenzij de werknemer hiertoe zelf het initiatief neemt door aantoonbaar kenbaar te maken een functie elders te willen aanvaarden.

Artikel 7 : Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

Artikel 8 : Concurrentiebeding
1. Indien de opdrachtgever een door Select Human Resources aangedragen kandidaat afwijst of de kandidaat een aanbod van de opdrachtgever afwijst en binnen 12 maanden na de eerste voorstellingen van de kandidaat door Select HR aan de opdrachtgever alsnog een arbeidsovereenkomst tussen de opdrachtgever en kandidaat tot stand komt, dan is betreffende opdrachtgever alsnog gehouden tot betaling van de bemiddelingsfee.


2. Het is de opdrachtgever verboden op enigerlei wijze gegevens over kandidaten aan derden door te geven of kandidaten aan derden voor te stellen. Indien de opdrachtgever dit verbod overtreedt, is hij gehouden tot betaling van een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 20% van het bruto jaarsalaris van de kandidaat.

Dit artikel is reeds van toepassing vanaf het eerste contact tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer, zelfs voor de daadwerkelijke start van de opdracht.

Dit artikel is eveneens van toepassing op alle kandidaten die worden voorgedragen door Select Human Resources.

Artikel 9 : Betaling en additionele kosten
1. De facturen van Select Human Resources zijn betaalbaar bij ontvangst, netto en zonder disconto. Bij betaling anders dan door cash, overschrijving, domiciliëring of cheque, zijn de kosten van inning ten laste van de opdrachtgever. Bij gebrek aan betaling bij ontvangst van de factuur is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest van 0,85% per maand verschuldigd. Bovendien zal na schriftelijke ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 15% op de verschuldigde sommen, met een minimum van 125€. De wissels van Select HR kunnen deze regeling niet veranderen en scheppen geen enkele schuldhernieuwing. De kandidaat is niet gemachtigd om facturen te innen.

Indien de opdrachtgever zijn wettelijke verplichtingen of de contractuele (i.e. bijzondere en algemene) voorwaarden niet nakomt, alsmede in geval van wanbetaling, heeft Select HR het recht, zonder aangesproken te kunnen worden tot betaling van enige schadevergoeding, de lopende overeenkomsten als ontbonden te beschouwen. De opdrachtgever zal Select HR integraal vrijwaren voor alle nadelige gevolgen die Select HR in dit verband zou kunnen lijden.

Alle klachten betreffende facturen moeten Select HR binnen de acht kalenderdagen na de factuurdatum per gemotiveerd aangetekend schrijven bereiken. Na deze termijn is iedere klacht onontvankelijk.

2. Wanneer tijdens de uitvoering van het contract, op vraag van de opdrachtgever, het voorwerp van de prestaties zou worden gewijzigd ( of wanneer het profiel van de kandidaat zou worden gewijzigd), zal de oorspronkelijke prijs worden vermeerderd in overeenstemming met het extra gevraagde werk. Wanneer de opdrachtgever extra diensten vraagt die niet in de overeenkomst zijn beschreven, zullen deze het voorwerp uitmaken van een aanhangsel, met aparte facturatie.

Artikel 10 : Gegevensbescherming

Beide partijen zullen in het kader van de overeengekomen diensten elks afzonderlijk voldoen aan de van toepassing zijnde wetgeving op het gebied van privacy en gegevensbescherming. Overeenkomstig vigerende wetgeving is elke partij verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van kandidaten, sollicitanten, tijdelijke werknemers, vaste werknemers, contactpersonen en andere betrokkenen in het kader van actuele of toekomstige overeenkomsten.

Partijen komen overeen dat persoonsgegevens uitgewisseld kunnen worden. Elke partij is verantwoordelijk voor het feit dat persoonsgegevens enkel worden doorgegeven indien hiertoe het recht bestaat en eventueel de hiervoor vereiste toestemming van de betrokkene werd verkregen.

De opdrachtgever ageert als verwerkingsverantwoordelijke en verbindt zich ertoe alle verplichtingen met betrekking tot de bescherming van de persoonsgegevens na te leven. De opdrachtgever garandeert o.m. passende technische en organisatorische maatregelen te nemen, opdat de verwerking van de persoonsgegevens aan de vereisten van de wetgeving voldoet en de bescherming van de rechten van de betrokkene is gewaarborgd.
De opdrachtgever staat er voor in dat de tot het verwerken van de persoonsgegevens gemachtigde personen zich ertoe verbinden de vertrouwelijkheid in acht te nemen, dan wel zijn gebonden door een passende wettelijke verplichting van vertrouwelijkheid.

De opdrachtgever verwijdert onmiddellijk alle persoonsgegevens van een door ons voorgestelde kandidaat indien de opdrachtgever beslist om deze kandidaat niet te weerhouden. Verder dient de opdrachtgever na afloop van diensten alle persoonsgegevens te wissen of deze terug te bezorgen, en bestaande kopieën te verwijderen, tenzij opslag van de persoonsgegevens Unierechtelijk of lidstaatrechtelijk is verplicht.

Artikel 11 : Annulatie overeenkomst
Bij eenzijdige verbreking van het contract is de opdrachtgever op grond van artikel 1226 e.v. van het Burgerlijk Wetboek aan Select HR een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd die overeenstemt met de som van de facturen die Select HR zou opgemaakt hebben indien het contract wel volledig werd uitgevoerd. Dit geldt evenzeer in geval van nietigheid van het contract tussen de opdrachtgever en Select HR tengevolge van niet-naleving door de opdrachtgever van wettelijke verplichtingen of tengevolge van foutieve inlichtingen door de opdrachtgever verstrekt bij het sluiten van het contract. Select HR heeft het recht een hogere schadevergoeding te eisen op voorwaarde dat zij de omvang van de schade kan bewijzen.

Dit is niet meer mogelijk wanneer de opdrachtgever op voldoende wijze kan bewijzen dat Select HR aantoonbaar nalatig is geweest bij de uitoefening van de opdracht.

Artikel 12: Geen afwijking van de algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden mogen geen enkele doorhaling bevatten en hebben voorrang op alle andere. Een verwijzing door de opdrachtgever naar zijn eigen algemene voorwaarden sorteert geen effect. Een afwijking op de algemene voorwaarden is slechts mogelijk indien deze schriftelijk worden overeengekomen.

Artikel 13 : Toepasselijk recht
Elk geschil betreffende de geldigheid, uitlegging en uitvoering van deze contractuele (i.e. bijzondere en algemene) voorwaarden wordt uitsluitend beslecht door de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van Select HR. Select HR heeft echter eveneens het recht om te dagvaarden voor de rechtbank die bevoegd zou zijn volgens het gemene recht.