Algemene voorwaarden coaching en assessment

Artikel 1: Toepassingsgebied
Onze activiteiten worden beheerst door de algemene voorwaarden die hieronder beschreven worden. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, voorstellen en op de afgesloten contracten.
Het voorwerp van onze diensten is beperkt tot het werk beschreven in de aanbiedingen ondertekend door beide partijen.

Artikel 2: Deontologie

In de hoedanigheid van erkend rekruterings- en selectiebureau treedt Select HR op conform de wettelijke reglementeringen met betrekking tot rekruterings- en selectieagentschappen en conform de wetgeving betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Artikel 3: Aanbiedingen zonder engagement
Aanbiedingen opgesteld door Select Human Resources zijn vrijblijvend. Select Human Resources is enkel gebonden door een aanbieding als de aanvaarding van de klant overgemaakt wordt aan Select Human Resources zonder voorbehoud of zonder wijziging.

Artikel 4: De vereiste info verschaffen
De klant verbindt zich ertoe op een volledige, passende en stipte manier alle gegevens door te geven waarvan Select Human Resources van mening is dat deze nodig zijn of waarvan de klant verondersteld wordt te weten dat deze nodig zijn voor het vervullen van het contract.

Artikel 5: Vertrouwelijkheid
Zowel de klant als Select Human Resources nv/SA verbinden zich ertoe om de informatie die ingewonnen wordt tijdens de samenwerking strikt vertrouwelijk te behandelen, en dit in het bijzonder betreffende de conceptuele voorstellen en de werkwijzen.
Wat de kandidaten betreft, krijgt de klant enkel de informatie waarvoor de kandidaat zijn akkoord gegeven heeft. In het kader van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer is het de klant verboden om aan derden informatie over te dragen die verkregen werd van Select Human Resources betreffende de kandidaten. De vertrouwelijkheidsclausule blijft van toepassing na afloop van de opdracht.

Artikel 6: Exclusiviteit
De klant verbindt zich ertoe, in het kader van de afgesloten overeenkomst en dit gedurende de volledige duur van deze, geen beroep te doen op diensten van derden voor prestaties die hetzelfde doel nastreven. Ingeval deze clausule niet wordt nageleefd, behoudt Select Human Resources nv/SA zich het recht voor een einde te stellen aan het project met onmiddellijke ingang en het saldo van het overeengekomen bedrag aan te rekenen als schadevergoeding.

Artikel 7: Verantwoordelijkheid
Select Human Resources verbindt zich enkel tot een verplichting van middelen voor de uitvoering van het contract. Om die reden mag geen enkele garantie gegeven worden betreffende het resultaat van de opdracht.

Select Human Resources is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door het feit dat Select Human Resources zich gebaseerd heeft op onvolledige of foute informatie die de klant hem overgemaakt heeft. Dit kan enkel als deze onnauwkeurigheden gekend hadden moeten zijn.

Select Human Resources is op geen enkele manier verantwoordelijk voor het gedrag van de klant of van de coachee. De klant of de coachee zijn volledig verantwoordelijk voor hun beslissingen genomen voor de uitvoering van het contract en voor de gevolgen ervan.

Artikel 8: Betaling en bijkomende kosten
1. De facturen van Select HR zijn te betalen bij ontvangst, netto en zonder korting. In geval van een betaling die anders uitgevoerd wordt dan in liquiditeiten, per overschrijving, domiciliëring of cheque, zullen de inningskosten ten laste van de klant zijn. In geval van niet-betaling bij ontvangst van de facturen of op de overeengekomen vervaldag, zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest van 0,85 % per maand verschuldigd zijn en een forfaitaire schadevergoeding die 15% van de factuurbedragen bedraagt, met een minimum van 125 € per factuur. De wisselbrieven van Select HR kunnen dit reglement niet wijzigen en brengen geen schuldvernieuwing met zich mee. De kandidaat is niet bevoegd om het bedrag van de facturen te innen.

Als de klant zijn wettelijke verplichtingen of de contractuele voorwaarden niet naleeft (bijzondere of algemene), alsook in geval van niet-betaling, worden alle facturen van Select HR onmiddellijk opeisbaar en zal Select HR het recht hebben om alle lopende contracten als ontbonden te beschouwen , zonder gehouden te zijn aan de betaling van de minste schadevergoeding. De klant zal Select HR integraal behoeden voor alle schadelijke gevolgen die hij zou kunnen oplopen in deze context.

Alle klachten betreffende de facturen moeten aankomen bij Select HR per behoorlijk gemotiveerde aangetekende brief binnen de acht kalenderdagen volgend op de factuurdatum. Na deze termijn zal geen enkele klacht nog ontvankelijk worden verklaard.

2. Gesteld dat, tijdens de uitvoering van het contract, op vraag van de klant , het voorwerp van de uitvoering van diensten kwam te wijzigen (of wanneer, in geval van rekrutering en selectie, het profiel van de gezochte kandidaat aangepast wordt), dan wordt de aanvankelijke prijs vermeerderd overeenkomstig het vereiste bijkomende werk).
Indien de klant bijkomende diensten vraagt, die niet in de overeenkomst staan beschreven, zullen deze het voorwerp van een bijlage vormen.

Artikel 9: Ontbindingsclausule
In geval van een eenzijdige verbreking van het contract zal de klant , krachtens artikel 1126 e.v. van het Burgerlijk Wetboek, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn aan Select HR die overeenkomt met de som van de facturen die Select HR zou hebben opgesteld als het contract zou gelopen hebben tot zijn normale termijn, met een minimum van 125 € per kalenderdag. Deze bepaling geldt ook in geval van nietigheid van het contract dat werd afgesloten tussen de klant en Select HR ten gevolge van het niet-naleven door de klant van de wettelijke verplichtingen of ten gevolge van foute informatie verschaft door de klant bij het afsluiten van het contract. Select HR zal gemachtigd zijn een schadevergoeding te eisen die hoger is vanaf het ogenblik dat hij in staat zal zijn de exacte omvang van de schade vast te stellen. Deze bepaling is niet meer mogelijk wanneer de klant in staat is te bewijzen dat Select HR duidelijk nalatig geweest is bij de vervulling van het contract.

Artikel 10: Gegevensbescherming

Beide partijen zullen in het kader van de overeengekomen diensten elks afzonderlijk voldoen aan de van toepassing zijnde wetgeving op het gebied van privacy en gegevensbescherming. Overeenkomstig vigerende wetgeving is elke partij verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van betrokkenen in het kader van actuele of toekomstige overeenkomsten.

Partijen komen overeen dat persoonsgegevens uitgewisseld kunnen worden. Elke partij is verantwoordelijk voor het feit dat persoonsgegevens enkel worden doorgegeven indien hiertoe het recht bestaat en eventueel de hiervoor vereiste toestemming van de betrokkene werd verkregen.

De klant ageert als verwerkingsverantwoordelijke en verbindt zich ertoe alle verplichtingen met betrekking tot de bescherming van de persoonsgegevens na te leven. De klant garandeert o.m. passende technische en organisatorische maatregelen te nemen, opdat de verwerking van de persoonsgegevens aan de vereisten van de wetgeving voldoet en de bescherming van de rechten van de betrokkene is gewaarborgd.

De klant staat er voor in dat de tot het verwerken van de persoonsgegevens gemachtigde personen zich ertoe verbinden de vertrouwelijkheid in acht te nemen, dan wel zijn gebonden door een passende wettelijke verplichting van vertrouwelijkheid.

De klant dient na afloop van diensten alle persoonsgegevens te wissen of deze terug te bezorgen, en bestaande kopieën te verwijderen, tenzij opslag van de persoonsgegevens Unierechtelijk of lidstaatrechtelijk is verplicht.

Artikel 11: Auteursrecht
Alle gegevens verschaft door Select HR, zoals de rapporten, meningen, testen, modellen, oefenmateriaal, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, enz. zijn enkel bestemd om gebruikt te worden voor eigen rekening van de klant. De klant heeft het recht niet om de hierboven genoemde gegevens te vermenigvuldigen, te publiceren of aan derden door te sturen zonder de schriftelijke toestemming van Select HR.

Artikel 12 : Geen afwijking van de algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden mogen geen enkele doorhaling vertonen en primeren op alle andere. Het verwijzen door de klant naar zijn eigen algemene voorwaarden heeft geen effect. Een afwijking op deze algemene voorwaarden is enkel mogelijk als deze het voorwerp vormt van een schriftelijke overeenkomst.

Artikel 13 : Toepasselijk recht en toewijzing van bevoegdheid
De overeenkomsten afgesloten tussen de klant en Select HR, hun interpretatie en de uitvoering ervan worden beheerst door het Belgisch recht.

Elk geschil valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen. Select HR zal in elk geval bevoegd zijn om in rechte op te treden voor de rechtbank die bevoegd wordt geacht krachtens het gemeen recht.* * *